1.[1] การทดลองเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดกล้วย Simmonds, N.W. (Regional Research Centre, Trinidad) 1959. Experiments on the germination of banana seeds. Tropical Agriculture 36 (4) 259 - 274.
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 002, Issue 1, Jan 62 - Jan 62, Page 39 - 39
Surapol Kanchanachittra
Abstract | Download
 
2.NEMATODE DISEASES OF SOME FLOWERING ORNAMENTAL PKANTS
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 002, Issue 1, Jan 62 - Jan 62, Page 11 - 26
Sucha Chan-ame
Abstract | Download
 
3.การทดลองหาการขาดธาตุอาหารบางอย่างของดินนา อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร โดยการปลูกข้าวในกระถาง1
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 002, Issue 1, Jan 62 - Jan 62, Page 5 - 10
สุพิศ จินดาวณิค
Abstract | Download
 
4.การสำรวจดินเพื่อการอนุรักษ์ดิน
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 002, Issue 1, Jan 62 - Jan 62, Page 31 - 38
สุพิศ จินดาวณิค
Abstract | Download
 
5.คาโรตินอยด์ในสัตว์ต่าง ๆ
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 002, Issue 1, Jan 62 - Jan 62, Page 27 - 30
สุพิศ จินดาวณิค
Abstract | Download
 
6.ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการกสิกรรม
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 002, Issue 1, Jan 62 - Jan 62, Page 1 - 4
ทวี ญาณสุคนธ์, ศรีวัย พิกุล1
Abstract | Download