1.การเจริญเติบโตชองผลมะม่วงพันธุ์ “แก้มแดง”
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 001, Issue 1, Mar 61 - Mar 61, Page 11 - 18
ปวิน ปุณศรี
Abstract | Download
 
2.การป้องกันและกำจัดแมลงโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 001, Issue 1, Mar 61 - Mar 61, Page 25 - 33
บุญสม เมฆสองสี
Abstract | Download
 
3.การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้นมของแพะพื้นเมือง พันธุ์ซาเนน และ ลูกผสมซาเนน-พื้นเมือง
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 001, Issue 1, Mar 61 - Mar 61, Page 1 - 10
ทิม พรรณศิริ, ประเสริฐ เหรียญแก้ว, ทองยศ อเนกะเวียง, ชาญชัย ณ ป้อมเพชร, ม.ร.ว.ชวนิศนดากร วรวรรณ
Abstract | Download
 
4.เทคนิคการทำให้โปรงแสงและย้อมสีเอ็มบริโอไก่ เพื่อใช้ศึกษาโครงกระดูก
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 001, Issue 1, Mar 61 - Mar 61, Page 39 -
แผนกเรื่องย่อ
Abstract | Download
 
5.รายงานการพบ stunt nematode ของยาสูบในประเทศไทย
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 001, Issue 1, Mar 61 - Mar 61, Page 38 -
แผนกรายงานสั้น
Abstract | Download
 
6.รายงานการพบพยาธิ์ตัวกลมบางชนิดในสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 001, Issue 1, Mar 61 - Mar 61, Page 19 - 24
จิต วรมนตรี
Abstract | Download
 
7.เหตุปลาหมอเทศลูกผสมจึงเป็นตัวผู้ทั้งสิ้น
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 001, Issue 1, Mar 61 - Mar 61, Page 34 - 37
อรรถ นาครทรรพ
Abstract | Download